Nutricia baby

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nutricia:

Algemene & Actievoorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de Nutricia voor jou acties ("Actie") welke wordt georganiseerd door Nutricia België N.V.("Nutricia"). Iedere deelnemer aan de Actie verklaart akkoord te gaan met de Actievoorwaarden;

JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Bedankt voor het bezoeken van deze site. Deze juridische mededeling is bedoeld om je een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van deze site. Wij verzoeken je daarom vriendelijk het onderstaande zorgvuldig te lezen.

Algemeen

Waar verwezen wordt naar "Nutricia" wordt bedoeld Nutricia België N.V. alsmede alle aanverwante ondernemingen en licentienemers, tenzij anders wordt vermeld. Toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de in deze mededeling genoemde voorwaarden. Nutricia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsmede deze site te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Op deze voorwaarden en deze site is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Intellectueel Eigendom

Auteursrechten © 2013 Nutricia België N.V. Alle rechten voorbehouden. Alles wat op deze site voorkomt wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Nutricia, aanverwante ondernemingen of licentienemers, tenzij anders wordt vermeld.

Gebruik

Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden deze site of onderdelen daarvan te verveelvoudigen, door te sturen, te distribueren, te wijzigen, te verkopen, te publiceren , uit te zenden, permanent op te slaan of te laten circuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nutricia.

Aansprakelijkheid

Hoewel Nutricia de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site is gekoppeld. Nutricia is voorts niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade ontstaan door virussen of ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van de inhoud van deze site, door gebruik van de site zelf of door gebruik van de aan deze site gekoppelde sites.
Nutricia, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen. Nutricia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te leveren artikelen. Nutricia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt. Nutricia is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken artikelen. Nutricia verleent geen garanties op de door haar te verstrekken artikelen. Nutricia is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.